10 Cnót Ewangelicznych

Liczba 10 Cnót Ewangelicznych odnosi się do 10 przykazań Bożych.

Faktem jest, że nasza Reguła mówi o Bożych przykazaniach szczególnie w szóstym rozdziale nt. posłuszeństwa :„Siostry, na wzór i dla naśladowania Dziewicy, aby Chrystusowi się podobać, powinny być posłuszne Bogu, wypełniając dziesięć Jego przykazań”. W kaplicy klasztoru w Thiais, we Francji witraż przedstawiający cnotę posłuszeństwa jest listą liczb od I do X ( przykazań Bożych).

Ale również można stwierdzić, że wszystkie rozdziały naszej Reguły odnoszą się do 10 przykazań Bożych. Bo 10 Cnót Ewangelicznych Maryi, to jak 10 odpowiedzi -na sposób Maryi- na te 10 przykazań. 

Oto piękny przykład:  Najważniejsze i pierwsze przykazanie Boże jest:  „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.” Na sam początku naszej Reguły –  w pierwszym rozdziale o czystości jest  odpowiedź na pierwsze przykazanie:  „Niechaj siostry starają się żyć w zażyłości z samym tylko Jezusem, swoim oblubieńcem… Szczęśliwa ta siostra, która sercem i ustami rzec może: Jezus moja miłość, Jezus mój Oblubieniec, Jezus mój Bóg i wszystko!

Nie tylko nasi założyciele wybrali tę liczbę dla cnót Maryi.

 W traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny (ponad 150 lat po św. Joannie de Valois) Ludwik Maria Gnignon de Monfort zachęca również do naśladowania Maryi w Dziesięciu cnotach!

Oto fragmenty jego Nabożeństwa: 108. Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy: pobudza duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza – Jej głębokiej pokory, żywej wiary, świętego posłuszeństwa, stałości w modlitwie, wszechstronnego umartwienia, boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, anielskiej słodyczy i mądrości zaiste boskiej. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny.

 260. 2. Trzeba wszystko czynić razem z Maryją, to znaczy we wszystkich pracach należy spoglądać na Maryję jako na idealny wzór wszelkiej cnoty i doskonałości, ukształtowany przez Ducha Świętego w czystym stworzeniu, by naśladować go na miarę naszych ograniczonych możliwości. Musimy zatem przed każdym naszym czynem zastanowić się, jak postępowała Maryja lub jakby postąpiła, gdyby była na naszym miejscu. Dlatego powinniśmy rozważać owe wielkie cnoty, w jakich Maryja ćwiczyła się za swego ziemskiego życia, zwłaszcza: 1) Jej żywą wiarę, dzięki której bez wahania uwierzyła słowom Archanioła; wierzyła wiernie i stale aż do stóp krzyża na Kalwarii; 2) Jej głęboką pokorę, która sprawiała, że Maryja ukrywała się, milczała, poddawała się wszystkiemu i we wszystkim zajmowała ostatnie miejsce; 3) Jej prawdziwie boską czystość, która nigdy nie miała i mieć nie będzie równej sobie na ziemi. Należy także rozważać wszystkie inne Jej cnoty…

Maryjo, najpiękniejszy wzorze posłuszeństwa przykazań Bożych, proszę Ciebie dzisiaj o pomoc, abyś wyprosiła mi u Pana łaskę wypełniania woli Bożej. Bądź zawsze przy mnie i wspieraj mnie swoją miłością. Niech moje serce stanie się na wzór Twojego Serca zawsze otwartego na Boga!

 

Scroll to Top