MODLITWY CODZIENNE


LITANIA DO ŚW. JOANNY FRANCUSKIEJ (1464–1505)
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison.  Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Gwiazdo prowadząca do Chrystusa, módl się za nami.

Św. Joanno,
Od dzieciństwa pełna gorliwości, módl się za nami.
Pragnąca nade wszystko Ducha Chrystusa, módl się za nami.
Tylko w Panu pokładająca nadzieję, módl się za nami.
Wsłuchana w Słowo Boże, módl się za nami.
Płonąca miłością do Jezusa Hostii, módl się za nami.
Rozmiłowana w Krzyżu Chrystusa, módl się za nami.
Naśladowczyni Maryi w Jej Cnotach Ewangelicznych, módl się za nami.
Wytrwała w cierpieniu, módl się za nami.
Przebaczająca krzywdzicielom, módl się za nami.
Obrończyni  pokoju, módl się za nami.
Księżno pełna miłosierdzia, módl się za nami.
Nauczycielko miłości braterskiej, módl się za nami.
Wrażliwa na potrzeby ubogich, módl się za nami.
Karmiąca głodnych, módl się za nami.
Opiekunko słabych i kalekich, módl się za nami.
Pocieszycielko osób opuszczonych, módl się za nami.
Pomocy dla  małżeństw zagrożonych rozpadem, módl się za nami.
Orędowniczko małżeństw pragnących potomstwa, módl się za nami.
Założycielko Zakonu NMP, módl się za nami.
Otoczona światłem w godzinie śmierci, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Joanno.
W: Abyśmy zawsze podobali się Chrystusowi.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że dla naśladowania Maryi w Jej Cnotach Ewangelicznych, św. Joanna de Valois założyła Zakon Sióstr Anuncjatek ; przez jej zasługi i wstawiennictwo dopomóż, abyśmy naśladując Maryję, mogli dojść do radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa ułożona przez św. Joannę Francuską, znana także jako „Modlitwa Pani”

Najświętsza Maryjo Panno, najgodniejsza Matko Jezusa, uczyń mnie swoją służebnicą. Pozwól abym zawsze cieszyła się Twoimi względami i aby każda osoba, którą darzę miłością była przeze mnie kochana dlatego, że kocha Ciebie. Udziel mi też tej łaski, aby każdy kto kocha Ciebie również darzył mnie miłością, tak byśmy w końcu mogli razem przyjść do Ciebie i oddawać chwałę oraz wielbić Boga i Ciebie również na wieki wieków. Amen.


Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa przypisywana autorstwu św. Joanny Francuskiej.

tenptstar

Najpierw czynimy znak krzyża świętego. Następnie odmawiamy jeden raz Ojcze nasz i dziesięć razy Zdrowaś Maryjo. Za każdym razem po słowachŚwięta Maryjo, Matko Boża…, wymieniamy jedną cnotę w następującej koleności:

  1. Najczystsza,
  2. Najroztropniejsza,
  3. Najpokorniejsza,
  4. Najwierniejsza,
  5. Najpobożniejsza,
  6. Najposłuszniejsza,
  7. Najuboższa,
  8. Najcierpliwsza,
  9. Najmiłosierniejsza,
  10. Najboleśniejsza.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
O. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
O. Amen.


Codzienna modlitwa sióstr anuncjatek do NMP wg słów św. Joanny Francuskiej.

O Maryjo Dziewico
i Matko Jezusa,
daj mi myśleć, mówić i czynić to,
co najbardziej podoba się Bogu
i Tobie samej.

Scroll to Top